Hướng dẫn quy trình tự đánh giá và đánh giá ngoài của KĐCLGD và chuẩn quốc gia từ năm 2019

1. Các hình thức đăng ký

a) Công nhận trường đạt KĐCLGD.

b) Công nhận trường đạt CQG.

c) Công nhận trường đạt chuẩn Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn.

d) Công nhận trường đạt KĐCLGD và đạt CQG.

e) Công nhận trường đạt KĐCLGD và Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn.

f) Công nhận trường đạt CQG và Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn.

g) Công nhận trường đạt KĐCLGD, CQG và Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn.

2. Lịch cụ thể 

a) Năm học 2018-2019

- Tháng 03/2019: Các phòng GDĐT và trường THPT nộp hồ sơ đăng ký ĐGN trong học kỳ II năm học 2018 – 2019 về Sở, trước ngày 10/3/2019.

b) Từ năm học 2019-2020 trở đi

- Chậm nhất 31/7 hằng năm: Các phòng GDĐT và trường THPT nộp hồ sơ đăng ký ĐGN trong học kỳ I năm học tới.

- Chậm nhất 30/11 hằng năm: Các phòng GDĐT và trường THPT nộp hồ sơ đăng ký ĐGN trong học kỳ II của năm học.